ORGANIZATORIORGANIZATORI

Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP) dio je svjetske mreže nacionalnih udruga okupljenih pod krovom Međunarodne akademije za poredbeno pravo. Udruga okuplja pravne znanstvenike, suce, odvjetnike i druge pravnike, koji posjeduju zanimanje za izučavanje poredbenog prava. Najznačajnije aktivnosti Udruge su organizacija skupova, izdavanje knjiga i odabir nacionalnih izvjestitelja na međunarodnim kongresima krovne udruge koji se održavaju svake četiri godine.

Zavod za europsko i usporedno pravo (ZEUP) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci osnovan je 2002. godine. Njegova prvenstvena zadaća je znanstveno-istraživački rad u imenovanim područjima, te organizacija znanstvenih i stručnih skupova i tečajeva u okviru svojih napora za pružanje cjeloživotnog obrazovanja pravnika. Pored toga, ZEUP surađuje s gospodarstvom poglavito kroz pravna mišljenja koja pruža.
 
Fridtjof Nansen Institute je nezavisna zaklada za istraživanje međunarodne politike okoliša, energije i upravljanja resursima. U tom okviru, istraživanja su podijeljena u sedam tematskih jedinica: Pravo i upravljanje globalnim okolišem, Klimatske promjene, Pravo mora i pomorskih poslova, Bioraznolikost i genetski resursi, Arktička i ruska politika, Europska energija i politika, Kineska energija i okoliš.

Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija, osnovali su 2010. godine Jean-Monnet katedre na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao interdisciplinarni forum za promicanje istraživanja i poučavanja, specijaliziran u studijima europskih integracija. 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) osnovana je Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997. godine. Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja za što odgovara Hrvatskom saboru.

Pravosudna akademija od 1. siječnja 2010. djeluje kao javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu početnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike), te omogućiti stalno stručno usavršavanje sudaca i zamjenika državnih odvjetnika.

SPONZORI